Katalog firem
Inzerce
Všechny kategorie

Obchodní podmínky

  1. 1. Úvodní ustanovení, definice a výklad pojmů

    1. 1.1. Definice a výklad pojmů

      1. 1.1.1. OZ – zákon č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, v platném znění.

      2. 1.1.2. Obchodní podmínky – obchodní podmínky tvoří obsah Smlouvy, upravují vzájemná práva a povinnosti smluvních stran ze Smlouvy a dále práva a povinnosti Uživatelů při užívání systému Chytrá směna.

      3. 1.1.3. Smlouva – smlouva, jejímž předmětem je úprava práv a povinností Provozovatele a Uživatele při užívání systému Chytrá směna a jejíž obsah je tvořen Obchodními podmínkami.

      4. 1.1.4. Provozovatel – provozovatel systému Chytrá směna, obchodní společnost OBCHODNÍ PARTNER s.r.o., IČ: 269 35 252, se sídlem Brno, Líšeň, Podlesná 1889/47, PSČ 628 00, zapsaná v obchodním rejstříku vedeném Krajským soudem v Brně v oddílu C, vložka 46718.

      5. 1.1.5. Uživatel – fyzická nebo právnická osoba, užívající na podkladě Smlouvy systém Chytrá směna.

      6. 1.1.6. Prodávající – Uživatel, který prostřednictvím systému Chytrá směna nabízí prodej zboží nebo služeb.

      7. 1.1.7. Kupující – Uživatel, který prostřednictvím systému Chytrá směna poptává prodej zboží nebo služeb.

      8. 1.1.8. Uživatelský účet – administrativní rozhraní určené Uživatelům, které je opravňuje přihlásit se ke službám systému Chytrá směna pod unikátním uživatelským jménem a využívat tyto služby.

      9. 1.1.9. Nabídka – inzerát vložený do Katalogu nabídek Prodávajícím v systému Chytrá směna za účelem nalezení vhodného Kupujícího.

      10. 1.1.10. Katalog nabídek – seznam Nabídek, vedený Provozovatelem na webové stránce www.chytrasmena.cz.

      11. 1.1.11. Barterová obchodní transakce – uzavření smlouvy o prodeji zboží nebo o poskytnutí služeb mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím systému Chytrá směna, kdy protiplněním Kupujícího jsou Kredity.

      12. 1.1.12. Peněžní obchodní transakce – uzavření smlouvy o prodeji zboží nebo o poskytnutí služeb mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím systému Chytrá směna, kdy protiplněním Kupujícího jsou peníze.

      13. 1.1.13. Smíšená obchodní transakce – uzavření smlouvy o prodeji zboží nebo o poskytnutí služeb mezi Prodávajícím a Kupujícím prostřednictvím systému Chytrá směna, kdy protiplněním Kupujícího jsou zčásti Kredity a zčásti peníze.

      14. 1.1.14. Kredit – účelově definovaná platební jednotka v systému Chytrá směna; kurz převodu mezi měnovou jednotkou a Kreditem je určen v Cenových a provizních podmínkách Provozovatele, přístupných na webové stránce www.chytrasmena.cz/cenik.

      15. 1.1.15. Kreditní účet – virtuální účet, který je bezplatně vedený každému Uživateli systému Chytrá směna a na nějž se připisují a z nějž se odepisují Kredity.

      16. 1.1.16. Depozitní účet – účet Provozovatele, vedený u peněžního ústavu:

        • na nějž Uživatel může vložit peněžní prostředky za účelem konverze těchto peněžních prostředků na Kredity dle kurzu převodu mezi měnovou jednotkou a Kreditem, určeného v Cenových a provizních podmínkách Provozovatele, přístupných na webové stránce www.chytrasmena.cz/cenik; v takovém případě jsou konverzí získané Kredity Uživateli bezodkladně připsány na jeho Kreditní účet, přičemž peněžní prostředky zůstávají na Depozitním účtu jako peněžní krytí konverzí nabytých Kreditů;

        • z nějž mohou být převedeny peněžní prostředky zpět Uživateli v případě, kdy Uživatel odepíše ze svého Kreditního účtu Kredity v počtu nižším či rovnajícím se počtu Kreditů, které předtím nabyl konverzí peněžních prostředků vložených na Depozitní účet; při takovéto zpětné konverzi Kreditů na peněžní prostředky se opět užije kurz převodu mezi měnovou jednotkou a Kreditem, určený v Cenových a provizních podmínkách Provozovatele, přístupných na webové stránce www.chytrasmena.cz/cenik; v takovém případě jsou peněžní prostředky, vložené předtím Uživatelem na Depozitní účet, vráceny v poměrné (nižší) či v celé výši zpět na účet, z nějž byly původně připsány na Depozitní účet.

      17. 1.1.17. Topování – zpoplatněná služba, sloužící k posunutí inzerované Nabídky na přední pozice v rámci Katalogu nabídek v systému Chytrá směna.

  2. 2. Obecné podmínky užívání systému Chytrá směna

    1. 2.1. Umožnění užívání systému

      1. 2.1.1. Užívání systému Chytrá směna je umožněno všem níže specifikovaným subjektům:

        • a) fyzickým osobám, které jsou starší 18 let a které jsou plně svéprávné,

        • b) právnickým osobám.

      2. 2.1.2. Zájemci o užívání systému Chytrá směna však nemají žádný právní nárok na uzavření Smlouvy a užívání předmětného systému. Provozovatel si vyhrazuje právo neuzavřít se zájemcem Smlouvu, respektive odmítnout (nepovolit) jeho registraci do systému Chytrá směna.

    2. 2.2. Registrace (uzavření Smlouvy)
      1. 2.2.1. Podmínkou užívání systému Chytrá směna je uzavření Smlouvy, k němuž dojde v den, kdy budou splněny obě níže uvedené podmínky:

        • Uživatel provede řádnou registraci své osoby v systému Chytrá směna na webové stránce www.chytrasmena.cz;

        • Provozovatel Uživateli jeho registraci písemně potvrdí.

        Registrace do systému Chytrá směna je bezplatná.

    3. 2.3. Povinnosti Uživatelů
      1. 2.3.1. Uživatelé jsou povinni registrovat se v systému Chytrá směna pod svými skutečnými osobními údaji, jakož jsou též povinni uvádět ve svém Uživatelském účtu i ostatní údaje týkající se jejich osoby pravdivě, a pakliže dojde ke změně jakýchkoli jejich údajů, jsou povinni tuto změnu provést i ve svém Uživatelském účtu.

      2. 2.3.2. Uživatelé jsou povinni chránit své přihlašovací údaje do systému Chytrá směna tak, aby nemohlo dojít k jejich zneužití třetími osobami.

      3. 2.3.3. Uživatelé jsou povinni uvádět v jimi inzerovaných Nabídkách výhradně pravdivé a skutečnosti odpovídající informace.

      4. 2.3.4. Uživatelé jsou povinni nezneužívat systém Chytrá směna k aktivitám, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy.

      5. 2.3.5. Uživatelé jsou povinni zdržet se vůči Provozovateli či ostatním Uživatelům systému Chytrá směna jakéhokoli jednání porušujícího dobré mravy.

    4. 2.4. Zakázané zboží a služby
      1. 2.4.1. Provozovatel vede Seznam zakázaného zboží a služeb, který je přístupný na webové stránce www.chytrasmena.cz/seznam. Seznam je demonstrativním (neuzavřeným) výčtem určeným pro orientaci Uživatelů, který může být Provozovatelem kdykoliv průběžně doplňován. Uživatelé nejsou oprávněni inzerovat ani obchodovat v systému Chytrá směna zboží a služby uvedené na Seznamu.

      2. 2.4.2. Provozovatel si vyhrazuje právo odstranit Nabídku ze systému Chytrá směna i v případě zboží nebo služeb, které nebudou v Seznamu zakázaného zboží a služeb uvedeny, jestliže by jejich nabízení, prodej, koupě či užívání mohly být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či dobrými mravy, nebo by mohly mít negativní vliv na dobrou pověst Provozovatele.

      3. 2.4.3. Uživatel nesmí společně se zbožím nebo službami, které nejsou uvedeny na Seznamu zakázaného zboží a služeb, nabízet, prodávat, zasílat či jinak distribuovat zboží či služby uvedené v tomto seznamu, a to ani jako dar předávaný společně s jiným, v tomto seznamu neuvedeným zbožím nebo službami.

    5. 2.5. Povinnosti Provozovatele
      1. 2.5.1. Provozovatel je povinen zkontrolovat nahlášené Inzeráty do 24 hodin. V případě shledání porušování podmínek Smlouvy, bude Inzerát zablokován.

      2. 2.5.2. Provozovatel je povinen zkontrolovat nahlášené Uživatele do 24 hodin. V případě shledání porušování podmínek Smlouvy, bude Uživatel zablokován.

  3. 3. Obchodování v systému Chytrá směna

    1. 3.1. Obchodování v systému Chytrá směna

      1. 3.1.1. Systém Chytrá směna je internetový portál, nacházející se na webové stránce www.chytrasmena.cz, jehož účelem je inzerce Nabídek, vložených do Katalogu nabídek Prodávajícím, za účelem nalezení vhodného Kupujícího.

      2. 3.1.2. Provozovatel v systému Chytrá směna pouze poskytuje prostor pro inzerci Nabídek vložených Prodávajícími, čímž poskytuje Prodávajícím příležitost nalézt vhodného Kupujícího z řad Uživatelů systému Chytrá směna. Provozovatel se však nijak neúčastní obchodních transakcí, sjednaných pomocí systému Chytrá směna, není účastníkem smluvních vztahů, které si mezi sebou sjednají Prodávající a Kupující za účelem realizace obchodních transakcí, a nenese žádnou odpovědnost za řádný průběh obchodních transakcí, zejména pak jakoukoli odpovědnost z titulu případného vadného plnění.

      3. 3.1.3. Každý Uživatel je oprávněn vkládat Nabídky do Katalogu nabídek systému Chytrá směna. Vložení Nabídky i poptávky je zdarma. Uživatel je povinen zařadit Nabídku do odpovídající kategorie Katalogu nabídek v rámci systému Chytrá směna. V případě špatného zařazení Nabídky si Provozovatel vyhrazuje právo na přeřazení Nabídky do odpovídající kategorie Katalogu nabídek systému Chytrá směna. Nabídky jsou inzerovány po dobu 90 dnů, po uplynutí této doby je Nabídka ze systému Chytrá směna vymazána. Uživatel může nabídku tzv. zviditelnit pomocí zpoplatněných služeb Topování, Zvýraznění a Topbox.

      4. 3.1.4. Každý Uživatel je oprávněn bezplatně procházet Katalog nabídek a reagovat na jakoukoli nabídku v tomto katalogu, jinými slovy poptat zboží či služby inzerované v Nabídce.

      5. 3.1.5. Dohodne-li se Uživatel inzerující Nabídku (Prodávající) s Uživatelem poptávajícím nabídku (Kupujícím) na tom, že mezi sebou realizují obchodní transakci, je zcela na nich, jakým způsobem mezi sebou tuto obchodní transakci sjednají a smluvně ošetří.

      6. 3.1.6. Při obchodování v systému Chytrá směna mohou být protiplněním Kupujícího za Prodávajícím prodávané zboží či poskytované služby buď Kredity, nebo peníze. Kredity má každý Uživatel vedeny na svém Kreditním účtu, přičemž výchozí stav Kreditního účtu každého Uživatele bezprostředně po uzavření Smlouvy je nulový.

      7. 3.1.7. Kredity se připisují na Kreditní účet Uživatele v případě, že tento Uživatel z pozice Prodávajícího realizuje Barterovou či Smíšenou obchodní transakci, v souvislost s níž jsou mu na jeho Kreditní účet převedeny Kredity z Kreditního účtu Kupujícího.

      8. 3.1.8. Kredity se odepisují z Kreditního účtu Uživatele v případě, že tento Uživatel z pozice Kupujícího realizuje Barterovou či Smíšenou obchodní transakci, v souvislost s níž jsou z jeho Kreditního účtu převedeny Kredity na Kreditní účet Prodávajícího.

      9. 3.1.9. K připsání a odepsání Kreditů na a z Kreditního účtu Uživatele může také dojít v souvislosti s využitím Depozitního účtu, a to způsobem, popsaným v definici Depozitního účtu v článku 1. odstavci 1.1. pododstavci 1.1.16. těchto Obchodních podmínek.

      10. 3.1.10. Prodávající a Kupující se v případě zamyšlené obchodní transakce předem dohodnou na tom, zda tuto obchodní transakci provedou jako Barterovou, Peněžní či Smíšenou obchodní transakci.

      11. 3.1.11. Z uskutečněné Peněžní obchodní transakce a z té části uskutečněné Smíšené obchodní transakce, v níž protiplněním Kupujícího byly peníze, nenáleží Provozovateli žádná provize.

      12. 3.1.12. Z uskutečněné Barterové obchodní transakce a z té části uskutečněné Smíšené obchodní transakce, v níž protiplněním Kupujícího byly Kredity, náleží Provozovateli provize.

      13. 3.1.13. Po uskutečnění obchodní transakce, z níž Provozovateli náleží provize, potvrdí Prodávající i Kupující uskutečnění takové obchodní transakce v elektronickém formuláři, přístupném na webové stránce www.chytrasmena.cz, s tím, že uvedou počet Kreditů, na něž Prodávajícímu vznikl obchodní transakcí nárok. Provozovatel na základě potvrzeného elektronického formuláře bezodkladně převede Kredity, na něž Prodávajícímu vznikl obchodní transakcí nárok, z Kreditního účtu Kupujícího na Kreditní účet Prodávajícího a současně vyúčtuje Kupujícímu provizi za uskutečněnou obchodní transakci.

  4. 4. Poplatky a provize

    1. 4.1. Poplatky

      1. 4.1.1. Provozovatel nabízí Uživatelům další služby určené k podpoře prodeje zboží a služeb (Topování, Zvýraznění, Topbox). Za využití těchto služeb si Provozovatel účtuje poplatky ve výši a za podmínek stanovených v Cenových a provizních podmínkách Provozovatele, přístupných na webové stránce www.chytrasmena.cz/cenik.

    2. 4.2. Provize

      1. 4.2.1. Z uskutečněné Barterové obchodní transakce a z té části uskutečněné Smíšené obchodní transakce, v níž protiplněním Kupujícího byly Kredity, náleží Provozovateli provize.

      2. 4.2.2. Výše provize, respektive způsob jejího výpočtu je stanoven v Cenových a provizních podmínkách Provozovatele, přístupných na webové stránce www.chytrasmena.cz/cenik.

    3. 4.3. Platební podmínky

      1. 4.3.1. Uživatelé jsou povinni hradit poplatky a provize řádně a včas, a to bezhotovostním převodem na účet Provozovatele na základě elektronické faktury vystavené Provozovatelem se splatností 15 dní. Pro platbu poplatků lze navíc využít platební bránu GoPay nebo mobilní platbu formou SMS.

      2. 4.3.2. Prodlení Uživatele s řádnou a včasnou úhradou poplatků či provize nepřesahující 30 dní je považováno za nepodstatné porušení Smlouvy, respektive Obchodních podmínek a Provozovatel je v takovém případě oprávněn omezit či pozastavit Uživateli přístup do systému Chytrá směna. Prodlení Uživatele s řádnou a včasnou úhradou poplatků či provize přesahující 30 dní je považováno za podstatné porušení Smlouvy, respektive Obchodních podmínek a Provozovatel je v takovém případě oprávněn zrušit registraci Uživatele a jeho Uživatelský účet v systému Chytrá směna. Omezení či pozastavení přístupu Uživatele do systému Chytrá směna, ani zrušení jeho registrace a jeho Uživatelského účtu v předmětném systému nemá vliv na povinnost Uživatele uhradit dlužné poplatky či provizi.

    4. 4.4. Vrácení poplatků a provize

      1. 4.4.1. Provozovatel je povinen vrátit Uživateli uhrazený poplatek za vložení Nabídky do systému Chytrá směna v případě, kdy nejpozději do 3 dnů ode dne úhrady poplatku nedojde k řádnému vložení Nabídky do systému Chytrá směna. Provozovatel je povinen vrátit Uživateli uhrazený poplatek za jakoukoli další službu určenou k podpoře prodeje zboží a služeb (Topování, Zvýraznění, Topbox) v případě, kdy nejpozději do 3 dnů ode dne úhrady poplatku nedojde k řádné aktivaci takové služby.

      2. 4.4.2. Uhrazená provize je nevratná.

  5. 5. Odpovědnost Provozovatele, osobní údaje, cookies

    1. 5.1. Omezení odpovědnosti Provozovatele

      1. 5.1.1. Provozovatel se nijak nepodílí na obsahu Nabídek, popisu nabízeného zboží či služeb nebo komentářů vyskytujících se v systému Chytrá směna a přístupných prostřednictvím sítě Internet, a za tento obsah neodpovídá.

      2. 5.1.2. Provozovatel se nijak neúčastní obchodních transakcí, sjednaných pomocí systému Chytrá směna, není účastníkem smluvních vztahů, které si mezi sebou sjednají Prodávající a Kupující za účelem realizace obchodních transakcí a nenese žádnou odpovědnost za řádný průběh obchodních transakcí, zejména pak jakoukoli odpovědnost z titulu případného vadného plnění.

      3. 5.1.3. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu, která by komukoli přímo, nepřímo či náhodně vznikla v důsledku nebo v souvislosti s užíváním systému Chytrá směna. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu, která by komukoli přímo, nepřímo či náhodně vznikla v důsledku nemožnosti užívání systému Chytrá směna.

      4. 5.1.4. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu, která by komukoli přímo, nepřímo či náhodně vznikla v důsledku toho, že se identita registrovaného Uživatele ukáže falešnou či nesprávnou.

      5. 5.1.5. Provozovatel neodpovídá za jakoukoli škodu, která by komukoli přímo, nepřímo či náhodně vznikla v důsledku zneužití osobních a jiných údajů uvedených v Nabídce zveřejněné v systému Chytrá směna, nebo získaných nelegálním proniknutím do systému Chytrá směna třetí osobou (tzv. hackingem).

    2. 5.2. Souhlas se zpracováním osobních údajů

      1. 5.2.1. Uživatelé systému Chytrá směna, přístupného na webové stránce www.chytrasmena.cz, kteří poskytují Provozovateli své osobní údaje, tímto udělují Provozovateli svůj výslovný souhlas ve smyslu ust. § 5 zákona č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění, se zpracováním jimi poskytnutých osobních údajů.

      2. 5.2.2. Uživatelé poskytují Provozovateli své osobní údaje za účelem obchodování v systému Chytrá směna, jakož i za účelem kontaktování jejich osob Provozovatelem, je-li toho třeba. Souhlas se zpracováním údajů Uživatel poskytuje Provozovateli na dobu neurčitou s tím, že svůj souhlas může Uživatel bezplatně kdykoliv odvolat na e-mailové adrese info@chytrasmena.cz. Provozovatel garantuje Uživatelům i další práva uvedená v ust. §§ 11 a 21 zákona č. 101/2000 Sb., ochraně osobních údajů a o změně některých zákonů, v platném znění.

    3. 5.3. Soubory cookies

      1. 5.3.1. Pro rozlišení jednotlivých Uživatelů a individuální nastavení některých služeb používá Provozovatel cookies. Jedná se o soubory, které Provozovatel ukládá pomocí webového prohlížeče do jednotlivých počítačů. Cookies si lze představit jako paměť webové stránky, která podle nich při další návštěvě Uživatele pozná. Cookies nezabírají na disku počítače téměř žádné místo, jejich velikost činí zpravidla několik kilobajtů. Neslouží ani k získávání jakýchkoli citlivých osobních údajů. Cookies rovněž slouží k lepšímu cílení reklamy podle chování Uživatelů (remarketing). Jde o anonymní data, která nemají vazbu na jiné typy cookies.

  6. 6. Výluky systému

    1. 6.1. Výluky systému

      1. 6.1.1. Provozovatel provádí pravidelnou údržbu systému Chytrá směna a za tímto účelem je oprávněn jeho provoz omezit, popřípadě na dobu nepřesahující 12 hodin zcela vyřadit z provozu.

      2. 6.1.2. Dojde-li k omezení provozu systému Chytrá směna, popřípadě k jeho úplnému vyřazení z provozu z jakýchkoli důvodů odlišných od běžné údržby, podnikne Provozovatel bezodkladně veškeré nutné kroky k tomu, aby byl plný provoz systému Chytrá směna obnoven.

      3. 6.1.3. V případě omezení provozu systému Chytrá směna, popřípadě jeho úplného vyřazení z provozu nenáleží Uživatelům jakákoli finanční kompenzace spojená s tím, že jsou jejich Nabídky v systému Chytrá směna dočasně nedostupné.

      4. 6.1.4. Při výluce systému Chytrá směna trvající déle než 24 hodin je automaticky devadesátidenní platnost Nabídky prodloužena o 1 den. V případě, kdy výluka systému Chytrá směna trvá déle než 48 hodin, je devadesátidenní platnost Nabídky automaticky prodloužena o další 1 den za každých započatých 24 hodin trvání této výluky. Stejný postup se použije u zpoplatněných služeb určených k podpoře prodeje zboží a služeb (Topování, Zvýraznění, Topbox).

  7. 7. Sankce

    1. 7.1. Omezení a pozastavení přístupu do systému

      1. 7.1.1. Provozovatel je oprávněn omezit či pozastavit Uživateli přístup do systému Chytrá směna v případě, kdy Uživatel:

        • poruší Smlouvu, respektive Obchodní podmínky nepodstatným způsobem;

        • zneužije systém Chytrá směna k aktivitám, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

        • dopustí se vůči Provozovateli či ostatním Uživatelům systému Chytrá směna jednání porušujícího dobré mravy.

    2. 7.2. Zrušení registrace a Uživatelského účtu v systému

      1. 7.2.1. Provozovatel je oprávněn zrušit Uživateli jeho registraci a Uživatelský účet v systému Chytrá směna v případě, kdy Uživatel:

        • poruší Smlouvu, respektive Obchodní podmínky podstatným způsobem a toto porušení nenapraví nejpozději do 7 dnů ode dne, kdy jej k tomu Provozovatel písemně vyzve;

        • opakovaně poruší Smlouvu, respektive Obchodní podmínky nepodstatným způsobem;

        • opakovaně zneužije systém Chytrá směna k aktivitám, které jsou v rozporu s obecně závaznými právními předpisy;

        • opakovaně se dopustí vůči Provozovateli či ostatním Uživatelům systému Chytrá směna jednání porušujícího dobré mravy.

        Zrušení registrace Uživatele a jeho Uživatelského účtu v systému Chytrá směna se považuje ze strany Provozovatele za výpověď Smlouvy bez výpovědní doby (s okamžitou účinností).

      2. 7.2.2. Zrušením registrace Uživatele a jeho Uživatelského účtu v systému Chytrá směna je automaticky zrušen i Kreditní účet Uživatele, přičemž Uživatel nemá právo na jakoukoli náhradu (v jakékoli formě) za Kredity, nacházející se na jeho Kreditním účtu v okamžiku jeho zrušení. Uživatel má však právo na to, aby mu byly za níže uvedených podmínek vráceny ze strany Provozovatele peněžní prostředky, vložené jím předtím na Depozitní účet, a to:

        • v případě, kdy hodnota Kreditů, nacházejících se na Kreditním účtu Uživatele v okamžiku jeho zrušení, bude převyšovat hodnotu peněžních prostředků, vložených předtím Uživatelem na Depozitní účet, budou Uživateli vráceny veškeré peněžní prostředky, vložené jím předtím na Depozitní účet;

        • v případě, kdy hodnota Kreditů, nacházejících se na Kreditním účtu Uživatele v okamžiku jeho zrušení, nebude převyšovat hodnotu peněžních prostředků, vložených předtím Uživatelem na Depozitní účet, budou Uživateli vráceny peněžní prostředky v hodnotě korespondující hodnotě Kreditů, nacházejících se na Kreditním účtu Uživatele v okamžiku jeho zrušení;

        • v případě, kdy se na Kreditním účtu Uživatele v okamžiku jeho zrušení nebudou nacházet žádné Kredity, nebudou Uživateli vráceny žádné finanční prostředky, vložené jím předtím na Depozitní účet.

        Pro účely porovnání hodnoty Kreditů a hodnoty peněžních prostředků se užije kurz převodu mezi měnovou jednotkou a Kreditem, určený v Cenových a provizních podmínkách Provozovatele, přístupných na webové stránce www.chytrasmena.cz/cenik.

        Peněžní prostředky, vložené předtím Uživatelem na Depozitní účet, pro jejichž vrácení Uživateli v souvislosti se zrušením registrace Uživatele a jeho Uživatelského účtu v systému Chytrá směna nebudou splněny výše uvedené podmínky a které tak zůstanou na Depozitním účtu, se stanou smluvní pokutou, sankcionující Uživatele za porušení Smlouvy jeho osobou, a Provozovatel si je z tohoto právního titulu ponechá a vystaví na ně Uživateli daňový doklad.

  8. 8. Mimosoudní řešení uživatelských sporů

    1. 8.1. Mimosoudní řešení uživatelských sporů

      1. 8.1.1. Je-li Uživatel spotřebitelem ve smyslu ust. § 419 OZ (tj. člověkem, který mimo rámec své podnikatelské činnosti nebo mimo rámec samostatného výkonu svého povolání uzavírá smlouvu s podnikatelem nebo s ním jinak jedná), má právo na mimosoudní řešení spotřebitelského sporu.

      2. 8.1.2. Se stížností na nevyřešený spotřebitelský spor se Uživatel, který je spotřebitelem, může obrátit na orgán mimosoudního řešení spotřebitelských sporů, kterým je Česká obchodní inspekce (www.coi.cz). Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů lze nalézt na webové stránce www.adr.coi.cz/cs/info.

      3. 8.1.3. Návrh na zahájení řízení může Uživatel, který je spotřebitelem, podat prostřednictvím webového formuláře na webové stránce www.adr.coi.cz.

  9. 9. Některá další ustanovení

    1. 9.1. Některá další ustanovení

      1. 9.1.1. Za písemnou formu komunikace mezi Provozovatelem a Uživateli se považuje i komunikace formou e-mailových zpráv.

      2. 9.1.2. V případě prodlení se zaplacením jakéhokoli peněžitého dluhu vyplývajícího ze Smlouvy či jejího porušení činí úrok z prodlení 15% ročně z dlužné částky.

      3. 9.1.3. Práva vyplývající ze Smlouvy či jejího porušení se promlčují ve lhůtě 5 (slovy: pěti) let ode dne, kdy právo mohlo být uplatněno poprvé.

  10. 10. Závěrečná ustanovení

    1. 10.1. Závěrečná ustanovení

      1. 10.1.1. Obchodní podmínky platí ve znění uvedeném na webové stránce www.chytrasmena.cz.

      2. 10.1.2. Obchodní podmínky umožňují Uživatelům jejich archivaci a reprodukci. Okamžikem uzavření Smlouvy Uživatel přijímá veškerá ustanovení Obchodních podmínek ve znění platném v den, kdy provedl řádnou registraci své osoby v systému Chytrá směna na webové stránce www.chytrasmena.cz.

      3. 10.1.3. Obchodní podmínky nabývají účinnosti dne 1.10.2018.